skip content

ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE WEBTOON

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ LINE WEBTOON (ข้อตกลง) เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท NAVER WEBTOON CORP. (รวมถึงบริษัทในเครือและสาขาย่อยของบริษัท ‘NAVER WEBTOON’ หรือ ‘เรา’

ข้อตกลงการใช้งาน, นโยบายความเป็นส่วนตัว, นโยบายการอัพโหลด, นโยบายสนับสนุนผู้สร้างสรรค์และนโยบายและข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างท่านกับ NAVER WEBTOON ("ข้อตกลง") กรุณาอ่านข้อตกลงที่ประกาศบนเว็บไซต์ LINE WEBTOON หรือ แอพ ของ LINE WEBTOON และ/หรือ Digital Content (คำนิยามด้านล่าง) ข้อตกลงนี้ได้รับการแปลเป็นหลายภาษา แต่สำหรับข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษนั้นจะถือเป็นฉบับที่ใช้ครอบคลุมในกรณีเหตุข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในฉบับอื่นๆ และข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้

ในการดาวน์โหลด และ/หรือ ใช้บริการในเว็บไซต์ LINE WEBTOON หรือ แอพของ LINE WEBTOON และ/หรือ Digital Content ใดๆ และ/หรือ การกดปุ่มยอมรับในการดำเนินการใดๆ ถือว่าท่านยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงและนโยบาย

หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้ ท่านอาจจะไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเข้าใช้เว็บไซต์ LINE WEBTOON แอพของ LINE WEBTOON และ/หรือ Digital Content ได้ นอกจากนี้ ในการเข้าใช้เว็บไซต์ LINE WEBTOON แอพของ LINE WEBTOON และ/หรือ Digital Content ท่านจะต้องปฏิบัติภายใต้แนวทางการใช้หรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ เนื้อหา หรือ ข้อเสนอ ที่ได้มีการประกาศในช่วงเวลาที่ผ่านมา แนวทางการใช้และข้อกำหนดต่างๆ ทั้งหมดจึงถือว่ารวมอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ด้วย

1. คำนิยาม

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้

"เหรียญ" หมายถึง สกุลเงินเสมือนที่ท่านสามารถซื้อได้ และ/หรือ ได้รับเพื่อใช้เข้าถึงเนื้อหาที่ให้บริการ

"Digital Content" หมายถึง หนังสือการ์ตูนในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งรวมไปถึงการตีพิมพ์รายฉบับ หรือการตีพิมพ์ของสำนักพิมพ์ รวมไปถึง digital content อื่นๆ ที่ให้บริการ

"LINE WEBTOON Website" หมายถึง www.webtoons.com

"LINE WEBTOON App" หมายถึง บริการการอ่านหนังสือการ์ตูนในรูปแบบดิจิทัล ทั้งแอพพิเคชั่น เว็บไซต์ และ/หรือ ระบบซอฟท์แวร์ (รวมถึงการอัพเดตหรืออัพเกรดต่างๆ ในซอฟท์แวร์นั้นๆ) ที่เป็นของ NAVER WEBTOON ทั้งหมด ซึ่งท่านสามารถ (1) เข้าใช้ค้นหา ทำการซื้อ ดาวน์โหลด และ/หรือ สตรีม (ส่งผ่านข้อมูล) อ่าน และ/หรือ ใช้ Digital Content หรือสิ่งอื่นๆ ที่ทางเราเสนอสำหรับการใช้ใน (1) อุปกรณ์ที่เลือก (หนึ่งอุปกรณ์หรือมากกว่านั้น เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีซี/แมค เป็นต้น) และ (2) การจัดการ Digital Content และการตั้งค่าบัญชีของท่าน

"User Postings" หมายถึง ลักษณะเฉพาะอย่างของบริการที่ทำให้ท่านหรือผู้ใช้งานท่านอื่นๆ สามารถโพสต์เนื้อหา อันรวมถึงข้อความ ข้อมูลดิบ รูปถ่าย กราฟฟิค รูปภาพ ข้อมูล รวมถึงสิ่งอื่นใดที่มีสิ่งดังกล่าวรวมเข้ากันอยู่ บนบริการของเราหรือส่งถึงเรา

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับ Digital Content and Limited License

ก. Digital Content ท่านเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงว่า เว็บไซต์ LINE WEBTOON แอพ LINE WEBTOON App เป็นของ NAVER WEBTOON และ Digital Content ที่ให้บริการนั้น เป็นของ NAVER WEBTOON หรือเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่ NAVER WEBTOON โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ และเว็บไซต์ LINE WEBTOON, แอพ LINE WEBTOON และ Digital Content นั้น ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ ของสาธารณรัฐเกาหลี เช่นเดียวกันกับกฎหมายและสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ข. เงื่อนไขการใช้ Digital Content ในการดาวน์โหลด และ/หรือ การใช้ Digital Content ของท่าน บริษัท NAVER WEBTOON ได้อนุญาตให้สิทธิท่านอันเป็นสิทธิส่วนบุคคล ที่เพิกถอนได้ แต่ไม่อาจโอนได้ ซึ่งไม่ผูกขาดจำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแต่จำกัดการใช้ ให้แก่ท่านในการเข้าถึง ชม ดาวน์โหลด และใช้งาน ระบบต่างๆ เช่น Digital Content โดยถือเป็นการใช้งานส่วนบุคคลอันไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้ การอนุญาตไม่รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์ใน Digital Content นั้นๆ ภายใต้ LINE WEBTOON App ท่านสามารถดาวน์โหลด Digital Content และเข้าถึง ชม และใช้ได้เป็นเวลา สามสิบ (30) วัน และ Content นั้นๆ จะถูกลบอัตโนมัติหลังจาก สามสิบ (30) วัน บริษัท NAVER WEBTOON อาจทำการเพิ่มเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ สำหรับ Digital Content

ค. ข้อจำกัด หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท NAVER WEBTOON ท่านห้ามทำการคัดลอก เผยแพร่ซ้ำ จำหน่าย ให้เช่า ทำสัญญาเช่า โอนถ่าย โอนถ่ายซ้ำ หรือ อนุญาตให้ใช้สิทธิ การใช้ Digital Content ท่านจะต้องไม่ทำการหลีกเลี่ยง หลบหนี บ่ายเบี่ยง เพิกถอน ยับยั้ง ซ่อมแซม หรือ ทำลาย การเข้ารหัส เครื่องหมายลิขสิทธิ์ หรือเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยในการคัดลอก ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับ Digital Content และท่านห้ามทำการตัดต่อ ดัดแปลง แปลภาษา หรือสร้างผลงานสืบเนื่อง หรือผลงานดัดแปลงของ Digital Content นั้นๆ ท่านห้ามทำการทำสำเนาหรือผลิตซ้ำ (รวมไปถึงการเบิร์นนิ่ง) Digital Content นั้นๆ หรือดึงข้อมูลใดๆ แม้บางส่วน ซึ่งรวมไปถึงสื่อกลางทางกายภาพ ความจำ หรืออุปกรณ์ (ซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ส่วนตัวของท่านซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ในการดาวน์โหลด Digital Content ในระยะเวลาจำกัดสามวัน) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซีดี ดีวีดี คอมพิวเตอร์ หรือ ฮาร์ดแวร์อื่นๆ หรือ สื่อกลางอื่นๆ ที่มีการสร้างขึ้นมาใหม่

ง. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกที่อยู่ภายใต้นโยบายการยกเลิกในส่วนที่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีผลใช้เมื่อเริ่มการเป็นสมาชิกในครั้งต่อไปเมื่อมีการแจ้งให้ท่านรับทราบ

3. เว็บไซต์ LINE WEBTOON Website และ แอพ LINE WEBTOON App

ก. การใช้ LINE WEBTOON Website และ แอพ LINE WEBTOON App ท่านสามารถใช้ LINE WEBTOON Website และ แอพ LINE WEBTOON App รวมไปถึง ซอฟท์แวร์ที่มีการใช้โปรแกรมเหล่านี้

ข. การอัพเดท เพื่อให้เว็บไซต์ และ/หรือแอพ LINE WEBTOON ของท่านทันสมัยอยู่เสมอ บริษัท NAVER WEBTOON อาจมีการนำเสนอการอัพเดตหรืออัพเกรดต่างๆ สำหรับเว็บไซต์และแอพ หากท่านไม่ทำการดำเนินการการอัพเดตหรืออัพเกรดตามที่ปรากฎ ท่านอาจจะไม่สามารถรับลักษณะเฉพาะอย่างบางประการจากบริการของเรา การทำงานหรือการแจ้งเตือน และ/หรือท่านอาจสูญเสียลักษณะเฉพาะอย่างบางประการ, การทำงานหรือการแจ้งเตือนของเว็บไซต์และ/หรือแอพได้

ค. ห้ามมิให้ดำเนินการด้านวิศวกรรมปฏิบัติการแยกส่วนเพื่อลอกเลียนแบบ คอมไพล์ย้อนกลับ ถอดแยก หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไข ดำเนินการด้านวิศวกรรมการแยกส่วนเพื่อลอกเลียนแบบ คอมไพล์ย้อนกลับ ผลิตซ้ำ คัดลอก ถอดแยก LINE WEBTOON Website และ/หรือ App หรือทำการลดไฟล์คอมพิวเตอร์เพื่อทำการเก็บ Digital Content ในรูปแบบสื่อที่มนุษย์สามารถอ่านได้ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือนำไปดำเนินการผลงานต่อเนื่อง จาก หรือ ของ LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App หรือส่งผ่าน ดัดแปลง ทำลาย หรือ เปลี่ยนแปลงเพื่อการทำลาย หรือ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับการปฏิบัติการหรือระบบความปลอดภัยของ LINE WEBTOON App ด้วยการดัดแปลง ทำลาย แต่งเติม หรือ แทนที่ ระบบปฏิบัติการด้านการจัดการสิทธิทางดิจิทัลใดๆ

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้้

ก. ข้อจำกัดด้านอายุของผู้ใช้ ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 14 ปี ในการได้รับอนุญาตให้ใช้ Service และการใช้งานใดๆของ Service โดยผู้มีอายุที่ต่ำกว่า 14 ปี ถือเป็นการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและผิดกฎหมาย หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านจะสามารถใช้ Service ได้ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่าน

ข. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อสงวน ในการใช้ LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App และ/หรือ Digital Content ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การได้รับอนุญาตทั้งหมดเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้มีการแจ้งอนุญาตอย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นสิทธิสงวนของบริษัท NAVER WEBTOON

ค. ระเบียบการส่งออก ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก หรือส่งออกซ้ำ ท่านจะต้องไม่ทำการถ่ายโอน สนับสนุน ช่วยเหลือ หรืออนุญาตการถ่ายโอน LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App และ/หรือ Digital Content ไปยังประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือทำการใดๆ ที่ถือเป็นการละเมิดกฎและข้อปฏิบัตินั้นๆ

5. ความเป็นส่วนตัว

บริษัท NAVER WEBTOON เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน และได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการเชื่อมต่อกับการใช้ Service ของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ถูกกำหนดใช้สำหรับ LINE WEBTOON Website และ/หรือ App และนำไปใช้กับนโยบายในการใช้ Service ของท่าน ในการใช้ Service และ/หรือ การคลิกที่กล่องข้อความยินยอมภายใต้หัวข้อนโยบายความเป็นส่วนตัว จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งไม่ได้มีการกำหนดเป็นระยะๆ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจัดเก็บข้อมูลของเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลท่านใดที่เชื่อว่าเยาวชนของท่านอาจได้ทำการให้ข้อมูลส่วนตัวต่อบริษัท ขอให้ทำการติดต่อบริษัท ได้ที่ [ศูนย์บริการลูกค้า LINE WEBTOON] ในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ทางบริษัทจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการลบข้อมูลส่วนตัวของเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี

6. สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา

LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App และ/หรือ Digital Content ถือเป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดยบริษัท NAVER WEBTOON และ NAVER WEBTOON ได้รับสิทธิใน Digital Content จากเจ้าของลิขสิทธิ์ Digital Content, ซอฟท์แวร์, การออกแบบ, การแปลงโปรแกรม, รหัสคอมพิวเตอร์, ผลิตภัณฑ์, รูปลักษณ์และความรู้สึก และองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดของ Service ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน รวมไปถึงกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ การจดสิทธิบัตร บรรจุภัณฑ์ และการจดทะเบียนการค้า และยังรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล Digital Content และ Service ทั้งหมด รวมถึง สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนอื่นๆ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท NAVER WEBTOON หรือ บริษัทสาขาย่อยหรือบริษัทในเครือ และ/หรือ ผู้ได้รับอนุญาตบุคคลที่สาม ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตซ้ำ จำหน่าย ให้เช่า ทำสัญญาเช่า อนุญาต คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่หรือแสดงในที่สาธารณะ ถ่ายโอน ถ่ายทอด ตีพิมพ์ แก้ไข ปรับใช้ หรือเตรียมการในการจัดทำผลงานต่อเนื่องจาก Digital Content ยกเว้นมีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ บริษัท NAVER WEBTOON สงวนสิทธิ์ใดๆ ในการไม่รับการให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้

7. โฆษณา

NAVER WEBTOON อาจนำเสนอโฆษณาของตนเองหรือโฆษณาของบุคคลที่สามแก่ท่าน ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ LINE WEBTOON และ/หรือแอพ LINE WEBTOON ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

8. การซื้อและการแลกเหรียญ

บางส่วนของบริการ มีเนื้อหาที่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าบริการรวมอยู่ด้วย ท่านจะสามารถเข้าถึงเนื้อหานี้ได้โดยการใช้ <เหรียญ>
ท่านจะได้รับเหรียญเมื่อทำการ “ซื้อ” จากร้านค้า และ/หรือ “ได้รับ” จากโปรโมชันของระบบ ซึ่งจะจำกัดสิทธิ์ในการใช้ต่อผู้ซื้อเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอน ยกเลิกหรือ เพิกถอนสิทธิ์ เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถนำเหรียญไปใช้บริการได้ในทันที

ก. ท่านสามารถใช้เหรียญบน "LINE WEBTOON" เท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้เพื่อซื้อเนื้อหา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขราคา และจำนวนเหรียญที่ต้องใช้ในการเข้าถึงเนื้อหา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข. สามารถใช้เหรียญได้ด้วยบัญชีที่ทำการซื้อเท่านั้น เหรียญไม่สามารถถูกถ่ายโอนระหว่างอุปกรณ์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการที่ต่างกันได้ แม้ว่าจะถูกใช้งานภายใต้บัญชีเดียวกันก็ตาม และยังไม่สามารถถูกใช้งานข้ามภาษาได้ด้วย ตัวอย่างเช่น เหรียญที่ถูกซื้อด้วยบัญชีที่ใช้ระบบ iOS เพื่อเข้าถึงเนื้อหาในภาษาอังกฤษ จะไม่สามารถใช้งานได้จากระบบแอนดรอยด์ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาในภาษาญี่ปุ่น (แม้ว่าจะเป็นบัญชีเดียวกันก็ตาม)

ค. ท่านได้ทำการตกลงยอมรับว่า เหรียญทั้งหมดที่ทางบริษัทได้ขายให้ท่านนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถขอคืนเงินได้โดยปราศจากเหตุผลที่กฎหมายรองรับ หากมีกฎหมายรองรับ บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ง. ในบางครั้ง บริษัทอาจมอบเหรียญฟรีโดยที่ท่านไม่ได้ทำการซื้อเอง รวมไปถึงเหรียญที่ทางเราเสนอให้ ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลด และ/หรือ การซื้อผ่านแอพ LINE WEBTOON หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆตามการใช้งานของท่าน หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ("เหรียญฟรี") เหรียญฟรีจะหมดอายุหลังจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล เมื่อท่านใช้เหรียญเพื่อซื้อตอนอ่านล่วงหน้า เหรียญฟรีใดๆที่ท่านมีอยู่ในบัญชีของท่านจะถูกใช้ก่อน แล้วตามด้วยเหรียญที่ท่านได้เคยซื้อไว้

จ. ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายโอนเหรียญออกไปยังนอกบริการ (เช่น การขาย, ให้เป็นของขวัญ หรือการแลกเปลี่ยน เป็นต้น), การได้รับใบอนุญาตต่อ, การแลกเปลี่ยน, การขาย หรือการพยายามขายเหรียญกับเงินจริง หรือการแลกเปลี่ยนเหรียญกับมูลค่าอื่นใดนอกเหนือไปจากบริการ การถ่ายโอนดังกล่าวถือเป็นสิ่งต้องห้าม กรุณาหลีกเลี่ยง

ฉ. เหรียญอาจมีวันหมดอายุได้ ช่วงเวลาหมดอายุของเหรียญจะถูกกำหนดตามการซื้อเหรียญ ไม่มีการคืนเงินสำหรับเหรียญที่หมดอายุแล้วในเวลาหนึ่ง (1) เดือนนับตั้งแต่ระบบได้ทำการแจ้งเตือนให้ท่านทราบ สำหรับการยกเลิกการใช้งานเหรียญด้วยเหตุผลทางธุรกิจหรือเหตุผลทางเทคนิค ในกรณีดังกล่าว เหรียญที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานทั้งหมด จะหมดอายุการใช้งานทันทีในวันที่มีการประกาศแจ้ง

ช. สำหรับผู้ใช้ iOS เท่านั้น: คุณสามารถซื้อเหรียญได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบบัญชี แต่เหรียญและตอนของเว็บตูนที่คุณซื้อ ("ซื้อแล้ว") จะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น ซึ่งคุณจะไม่สามารถโอนย้ายรายการเหล่านี้ไปยังอุปกรณ์อื่น และในกรณีที่คุณลบแอป WEBTOON ออกจากอุปกรณ์ของคุณ รายการที่คุณซื้อไปทั้งหมดจะถูกลบอย่างถาวรและจะไม่สามารถกู้คืนได้แม้จะทำการติดตั้งแอป WEBTOON ใหม่อีกครั้ง

9. กรณีการโพสต์ User Postings และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม

ก. กรณีมีการทำ User Postings บริษัทจะถือว่าท่านได้อนุญาตให้สิทธิให้กับบริษัทซึ่งเป็นสิทธิถาวรแบบเพิกถอนไม่ได้ โดยเป็นสิทธิไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ที่ใช้ได้ทั่วโลก โดยไม่เสียงค่าตอบแทนใดๆ และให้สิทธิในการโอนสิทธิและการอนุญาตให้ใช้สิทธิแทนได้ ผ่าน multiple tiers ในการนำสื่อที่มีอยู่มาดำเนินการคัดลอก ผลิตซ้ำ จำหน่าย จัดวางในที่สาธารณะ นำไปแสดงในที่สาธารณะ ตัดต่อ ปรับปรุง แก้ไข แปล ใช้ประโยชน์ และ การเตรียมผลงานสืบเนื่องที่ต่อมาจาก User Postings (ในแบบโดยรวม เรียกว่า ‘Use’) ในการส่ง User Postings ใดๆ นั่นหมายถึงท่านได้รับรองและรับประกันว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิทั้งหมดใน User Postings นั้นๆ และ Use นั้น (ตามที่ให้ความหมายข้างต้น) ซึ่งเป็นของ User Postings ของท่าน ไม่ได้มีการ 1) ละเมิดสิทธิด้านลิขสิทธ์ เครื่องหมายการค้า การเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม 2) ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ 3) ละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ อันก่อให้เกิดอันตรายทางกายภาพ ทางการเงิน หรือทางอื่นๆ ท่านได้รับทราบและยอมรับว่า การชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งอธิบายไว้ในข้อที่ 12 จะถูกนำมาใช้กับ การใช้บริการ User Postings ของท่าน User Postings ของท่าน อาจถูกนำมาดำเนินการต่อ โดยไม่มีการแสดงชื่อที่ท่านใช้ในการเชื่อมต่อกับโพสต์เหล่านั้น ท่านได้ยอมรับว่า บริษัท NAVER WEBTOON ไม่มีส่วนรับผิดชอบใน User Postings ที่ดำเนินการโดยท่านหรือไม่ว่าบุคคลใดๆ

ข. ท่านได้รับทราบว่าเนื้อหาที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกับ User Postings ของท่าน (Similar or Identical Content) อาจถูกส่งมาให้กับบริษัท NAVER WEBTOON ในภายหน้า โดยบุคคลอื่นๆ และอาจถูกเผยแพร่โดยบุคคลอื่นในภายหน้า ท่านยอมรับในข้อตกลงว่า ท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆจากบริษัท NAVER WEBTOON และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในค่าตอบแทนกับบริษัท NAVER WEBTOON และบริษัท NAVER WEBTOON จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ กับท่านในกรณีที่มีเนื้อหาที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกัน ประเภท Similar or Identical Content รวมไปถึงการผลิตซ้ำ การขาย การแจกจ่าย การแสดงหรือนำเสนอในที่สาธารณะ การใช้เพื่อหาประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง หรือการสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอิงจาก Similar or Identical Content ท่านรับทราบว่าทางบริษัท NAVER WEBTOON จะไม่สามารถทำการนำเสนอเครื่องมือใดๆที่เกี่ยวข้องกับ User Postings โดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่านตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในข้อที่ 7

ค. ท่านรับทราบว่าบริษัท NAVER WEBTOON จะไม่ทำการตรวจสอบก่อนมีการโพสต์ User Postings ของท่านหรือผู้ใช้อื่นๆ ทั้งนี้บริษัท NAVER WEBTOON และบริษัทในเครือ มีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธหรือถอดถอน User Postings ใดๆ ที่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง หรือเป็นที่น่าท้วงติง รวมไปถืงสิทธิในการยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน ท่านยอมรับในข้อกำหนดว่า บริษัท NAVER WEBTOON ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในการเก็บข้อมูล หรือลบ User Postings ใดๆ ที่ท่านได้ส่งหรือทำการโพสต์

ง. หากท่านเชื่อว่าผลงานที่ได้รับการปกป้องลิขสิทธิ์ใดๆ ของท่านได้ถูกโพสต์ลง LINE WEBTOON Website / App ท่านสามารถส่งจดหมายแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ไปยัง [ศูนย์บริการลูกค้า LINE WEBTOON] คำร้องเหล่านี้ควรได้รับการส่งโดยเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเท่านั้น ในการแจ้ง จะต้องมีการให้ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดงานของท่านในส่วนที่ท่านคิดว่าถูกละเมิด URL ที่มีการละเมิดในส่วนนั้นๆ ที่ชัดเจน โดยจะต้องมีข้อความ ‘ข้าพเจ้าเชื่อว่าการใช้ข้อมูลที่ได้ร้องเรียนมานี้ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์, ตัวแทน หรือโดยกฎหมาย’, ‘ข้อมูลในจดหมายแจ้งฉบับนี้ถูกต้อง และอยู่ภายใต้บทลงโทษการให้ข้อมูลเท็จ โดยข้าพเจ้าเป็นเจ้าของผลงาน หรือเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเจ้าของผลงาน ของลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิด และพร้อมด้วยลายเซ็นของท่าน เมื่อมีการพิจารณาคำร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัท NAVER WEBTOON ใช้สิทธิในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียว โดยอาจดำเนินการลง User Postings จาก LINE WEBTOON Website และ/หรือ App

10. การระงับการเข้าถึงชั่วคราว

บริษัทฯ อาจทำการดัดแปลง ยับยั้ง หรือยกเลิกการเข้าถึง Digital Content บางรายการในกรณีเกิดปัญหาด้านสิทธิ หรือด้านธุรกิจ หรือกฎหมาย

11. การยุติ

สิทธิของท่านภายใต้ข้อตกลงนี้จะถูกยุติอัตโนมัติ หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ได้ ในกรณีที่มีการยุติเกิดขึ้น ท่านจะต้องหยุดการใช้ทั้งหมดใน LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App และ/หรือ Digital Content และบริษัท NAVER WEBTOON สงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธิในการยกเลิกการเข้าถึง LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App และ/หรือ Digital Content ของท่าน กรณีเกิดการผิดพลาดจากบริษัท NAVER WEBTOON ในการดำเนินการหรือการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ จะไม่นำไปสู่การยกเลิกข้อกำหนดนั้นๆ หรือสิทธิใดๆของบริษัท NAVER WEBTOON หรือการแก้ไขใดๆ

12. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับประกัน

การใช้ LINE WEBTOON WEBSITE, LINE WEBTOON APP และหรือ DIGITAL CONTENT และ SOFTWARE ให้ถือเป็นความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำใดๆ ไม่ว่าจะทางวาจาหรือทางลายลักษณ์อักษรจากบริษัท NAVER WEBTOON หรือ ตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท NAVER WEBTOON ที่แสดงการรับประกันใดๆ และ LINE WEBTOON WEBSITE, LINE WEBTOON APP และหรือ DIGITAL CONTENT ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยไม่มีการประกันว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น โดยบริษัท NAVER WEBTOON และผู้ได้รับอนุญาตไม่ขอรับผิดชอบใดๆในการรับประกันทั้งแบบชัดแจ้งหรือบอกเป็นนัย หรือ ตามกฎหมาย รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันหรือการแสดงเงื่อนไขใดๆที่แสดงนัยยะทางการค้าหรือการให้บริการตรงตามจุดประสงค์เฉพาะ ความแม่นยำ การสร้างความพึงพอใจ การตรงตามความคาดหวัง การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามและการเทียบเท่าของพวกเขาภายใต้กฏหมายและอำนาจศาล บริษัท NAVER WEBTOON ไม่ทำการนำเสนอ และแสดงการรับประกันใดๆ ว่าบริการหรือการเข้าถึงของท่านและการใช้บริการจะไม่ถูกรบกวน หรือไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีไวรัส มีการใช้รหัสสังหาร หรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดอันตรายอื่นๆ หรือด้านความปลอดภัย บริษัท NAVER WEBTOON จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดกับโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต แล็ปท็อป หรืออุปกรณ์เดสก์ท็อป ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ใดๆ ของท่าน หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้อมูลที่อาจส่งผลต่อการใช้บริการของท่าน ในบางกฎหมาย ไม่มีการอนุญาตในเรื่องของข้อจำกัดด้านการรับประกันในบางกรณี ดังนั้นข้อยกเว้นบางประการอาจไม่สามารถใช้กับกรณีของท่านได้

ในกฎหมายบางพื้นที่ไม่อนุญาตการปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับประกันแบบมีแสดงนัยยะ ในกรณีที่กฎหมายรูปแบบนี้ใช้ได้กับท่าน การปฏิเสธความรับผิดชอบที่แสดงข้างต้นในบางหัวข้อ การยกเว้นหรือข้อจำกัดอาจใช้ไม่ได้กับท่าน นั่นหมายถึงท่านอาจมีสิทธิเพิ่มเติมได้

13. ข้อจำกัดของการรับผิดชอบ

ภายใต้กฎหมาย บริษัท NAVER WEBTOON และผู้ได้รับอนุญาต รวมถึงบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อท่านในกรณีที่เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะไม่ได้ตั้งใจ หรือที่เกิดขึ้นจากผลที่ตามมาจากการกระทำ อันเนื่องมาจากการละเมิดการรับประกันทั้งแบบโดยตรงและโดยอ้อม การละเมิดสัญญา การละเลยเพิกเฉย การรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างเข้มงวด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใดๆที่เกี่ยวข้องกับ LINE WEBTOON WEBSITE, LINE WEBTOON APP และ/หรือ DIGITAL CONTENT เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร รายได้ ข้อมูล หรือการใช้ LINE WEBTOON WEBSITE, LINE WEBTOON APP และ/หรือ DIGITAL CONTENT ผลิตภัณฑ์ใดๆที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าบริษัท NAVER WEBTOON จะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายเหล่านั้นก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัท NAVER WEBTOON และบริษัทในเครือจะทำการตั้งวงเงินทดแทนการประกันภัยภายใต้สัญญาฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อการร้องเรียนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเหรียญซึ่งมีการจำกัดวงเงินตามจำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายจริงในการซื้อเหรียญกฎหมายในบางพื้นที่ไม่อนุญาตการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดจากผลที่ตามมาจากการกระทำหรือที่ไม่ได้ตั้งใจ ในกรณีที่ข้อกฎหมายใช้ได้กับท่าน ข้อยกเว้นและข้อจำกัดบางประการจากที่กล่าวมาอาจใช้ไม่ได้กับท่าน นั่นหมายถึง ท่านอาจได้รับสิทธิเพิ่มเติม กฎหมายที่บังคับใช้ในบางพื้นที่ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายข้างเคียงหรือความเสียหายต่อเนื่อง หากเป็นกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้กับท่าน การยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายข้างต้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอาจจะไม่ใช้บังคับกับท่าน และท่านอาจมีสิทธินอกเหนือจากนั้นได้

14. ค่าสินไหมทดแทน

ท่านยอมรับข้อตกลงในการจ่ายค่าชดเชย คุ้มครอง หรือ หยุดการดำเนินการของบริษัท NAVER WEBTOON และบริษัทในเครือในกรณีเกิดความเสียหาย การรับผิดชอบทางกฎหมาย การร้องเรียน ข้ออ้าง และการเกิดค่าใช้จ่าย (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมในการว่าจ้างทนายที่สมเหตุสมผล และค่าดำเนินการสอบสวน ไม่ว่าจะก่อน หรือหลังการยื่นร้องเรียนแบบเป็นทางการ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องที่สมเหตุสมผล) อันเกิดมาจากการใช้ Service, User Postings ของท่าน, การละเมิดข้อตกลงนี้ของท่านหรือการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

15. ข้อตกลงในการเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญา ;ข้อพิพาท

โดยไม่รวมถึงแม่แบบกฎหมายขัดแย้ง กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีจะถูกยึดในการใช้กับข้อตกลงฉบับนี้หรือข้อพิพาทใดๆอันเกิดจากความขัดแย้งระหว่างท่านกับบริษัท NAVER WEBTOON ท่านยอมรับข้ออ้างใดๆอันเกิดภายใต้สัญญานี้อาจได้รับการกล่าวถึงในศาลที่ได้รับการกำหนดในสาธารณรัฐเกาหลี ท่านยอมรับในการยินยอมต่อข้อตกลงในการเลือกศาลทั้งแบบประเภทที่คู่กรณีได้เลือกศาลของประเทศหนึ่ง แต่ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีในกรณีจะนำคดีไปดําเนินการที่ศาลอื่น หรือประเภทตัดสิทธิคู่กรณีในการเลือกนำคดีไปดำเนินการที่ศาลอื่น ซึ่งเป็นศาลที่ตั้งอยู่ภายในสาธารณรัฐเกาหลี

16. ข้อตกลงที่สมบูรณ์และการถือเป็นโมฆะในบางส่วน

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและ NAVER WEBTOON ในส่วนของ LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App และ/หรือ Digital Content และแทนที่ข้อตกลงทั้งหมดก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น หากมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆในข้อตกลงนี้ถูกพิจารณาว่าใช้การไม่ได้ ไม่มีประโยชน์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ข้อกำหนดในส่วนนั้นจะถูกพิจารณาให้กลายเป็นโมฆะ และจะไม่ส่งผลต่อการความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เหลืออยู่

17. การปรับปรุงแก้ไข

ทางบริษัทอาจดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ โดยถือการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว โดยจะประกาศข้อตกลงที่ได้รับการปรับปรุงบนเว็บไซต์ LINE WEBTOON และ/หรือแอพ LINE WEBTOON ท่านสามารถใช้ LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App และ/หรือ Digital Content หลังวันเริ่มผลบังคับใช้ข้อแก้ไข ซึ่งกำหนดขึ้นเมื่อได้รับการยินยอมจากท่านในการใช้ข้อตกลงร่วมกับข้อแก้ไขเหล่านั้น

18. ข้อมูลการติดต่อ

ถ้าต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App และ/หรือ Digital Content, กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โดยอีเมลมาที่ [ศูนย์บริการลูกค้า LINE WEBTOON]


แก้ไขล่าสุด : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีสำหรับผู้ใช้บริการรายใหม่