skip content

TERMS OF USE

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE WEBTOON

แก้ไขล่าสุด : 31 ตุลาคม 2562

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ LINE WEBTOON (ข้อตกลง) เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท NAVER WEBTOON CORP. (รวมถึงบริษัทในเครือและสาขาย่อยของบริษัท ‘NAVER WEBTOON’ หรือ ‘we’

ข้อตกลงการใช้งาน, นโยบายความเป็นส่วนตัว, นโยบายการอัพโหลด, นโยบายสนับสนุนผู้สร้างสรรค์และนโยบายและข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างท่านกับ NAVER WEBTOON ("ข้อตกลง") กรุณาอ่านข้อตกลงที่ประกาศบนเว็บไซต์ LINE WEBTOON หรือ แอพ ของ LINE WEBTOON และ/หรือ Digital Content (คำนิยามด้านล่าง) ข้อตกลงนี้ได้รับการแปลเป็นหลายภาษา แต่สำหรับข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษนั้นจะถือเป็นฉบับที่ใช้ครอบคลุมในกรณีเหตุข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในฉบับอื่นๆ และข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้

ในการดาวน์โหลด และ/หรือ ใช้บริการในเว็บไซต์ LINE WEBTOON หรือ แอพของ LINE WEBTOON และ/หรือ Digital Content ใดๆ และ/หรือ การกดปุ่มยอมรับในการดำเนินการใดๆ ถือว่าท่านยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงและนโยบาย

หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้ ท่านอาจจะไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเข้าใช้เว็บไซต์ LINE WEBTOON แอพของ LINE WEBTOON และ/หรือ Digital Content ได้ นอกจากนี้ ในการเข้าใช้เว็บไซต์ LINE WEBTOON แอพของ LINE WEBTOON และ/หรือ Digital Content ท่านจะต้องปฏิบัติภายใต้แนวทางการใช้หรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ เนื้อหา หรือ ข้อเสนอ ที่ได้มีการประกาศในช่วงเวลาที่ผ่านมา แนวทางการใช้และข้อกำหนดต่างๆ ทั้งหมดจึงถือว่ารวมอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ด้วย

1. คำนิยาม

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้

"เหรียญ" หมายถึง สกุลเงินเสมือนที่ท่านสามารถซื้อได้ และ/หรือ ได้รับเพื่อใช้เข้าถึงเนื้อหาที่ให้บริการ

"Digital Content" หมายถึง หนังสือการ์ตูนในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งรวมไปถึงการตีพิมพ์รายฉบับ หรือการตีพิมพ์ของสำนักพิมพ์ รวมไปถึง digital content อื่นๆ ที่ให้บริการ

"LINE WEBTOON Website" หมายถึง www.webtoons.com

"LINE WEBTOON App" หมายถึง บริการการอ่านหนังสือการ์ตูนในรูปแบบดิจิทัล ทั้งแอพพิเคชั่น เว็บไซต์ และ/หรือ ระบบซอฟท์แวร์ (รวมถึงการอัพเดตหรืออัพเกรดต่างๆ ในซอฟท์แวร์นั้นๆ) ที่เป็นของ NAVER WEBTOON ทั้งหมด ซึ่งท่านสามารถ (1) เข้าใช้ค้นหา ทำการซื้อ ดาวน์โหลด และ/หรือ สตรีม (ส่งผ่านข้อมูล) อ่าน และ/หรือ ใช้ Digital Content หรือสิ่งอื่นๆ ที่ทางเราเสนอสำหรับการใช้ใน (1) อุปกรณ์ที่เลือก (หนึ่งอุปกรณ์หรือมากกว่านั้น เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีซี/แมค เป็นต้น) และ (2) การจัดการ Digital Content และการตั้งค่าบัญชีของท่าน

"User Postings" หมายถึง ลักษณะเฉพาะอย่างของบริการที่ทำให้ท่านหรือผู้ใช้งานท่านอื่นๆ สามารถโพสต์เนื้อหา อันรวมถึงข้อความ ข้อมูลดิบ รูปถ่าย กราฟฟิค รูปภาพ ข้อมูล รวมถึงสิ่งอื่นใดที่มีสิ่งดังกล่าวรวมเข้ากันอยู่ บนบริการของเราหรือส่งถึงเรา

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับ Digital Content and Limited License

ก. Digital Content ท่านเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงว่า เว็บไซต์ LINE WEBTOON แอพ LINE WEBTOON App เป็นของ NAVER WEBTOON และ Digital Content ที่ให้บริการนั้น เป็นของ NAVER WEBTOON หรือเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่ NAVER WEBTOON โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ และเว็บไซต์ LINE WEBTOON, แอพ LINE WEBTOON และ Digital Content นั้น ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ ของสาธารณรัฐเกาหลี เช่นเดียวกันกับกฎหมายและสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ข. เงื่อนไขการใช้ Digital Content ในการดาวน์โหลด และ/หรือ การใช้ Digital Content ของท่าน บริษัท NAVER WEBTOON ได้อนุญาตให้สิทธิท่านอันเป็นสิทธิส่วนบุคคล ที่เพิกถอนได้ แต่ไม่อาจโอนได้ ซึ่งไม่ผูกขาดจำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแต่จำกัดการใช้ ให้แก่ท่านในการเข้าถึง ชม ดาวน์โหลด และใช้งาน ระบบต่างๆ เช่น Digital Content โดยถือเป็นการใช้งานส่วนบุคคลอันไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้ การอนุญาตไม่รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์ใน Digital Content นั้นๆ ภายใต้ LINE WEBTOON App ท่านสามารถดาวน์โหลด Digital Content และเข้าถึง ชม และใช้ได้เป็นเวลา สามสิบ (30) วัน และ Content นั้นๆ จะถูกลบอัตโนมัติหลังจาก สามสิบ (30) วัน บริษัท NAVER WEBTOON อาจทำการเพิ่มเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ สำหรับ Digital Content

ค. ข้อจำกัด หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท NAVER WEBTOON ท่านห้ามทำการคัดลอก เผยแพร่ซ้ำ จำหน่าย ให้เช่า ทำสัญญาเช่า โอนถ่าย โอนถ่ายซ้ำ หรือ อนุญาตให้ใช้สิทธิ การใช้ Digital Content ท่านจะต้องไม่ทำการหลีกเลี่ยง หลบหนี บ่ายเบี่ยง เพิกถอน ยับยั้ง ซ่อมแซม หรือ ทำลาย การเข้ารหัส เครื่องหมายลิขสิทธิ์ หรือเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยในการคัดลอก ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับ Digital Content และท่านห้ามทำการตัดต่อ ดัดแปลง แปลภาษา หรือสร้างผลงานสืบเนื่อง หรือผลงานดัดแปลงของ Digital Content นั้นๆ ท่านห้ามทำการทำสำเนาหรือผลิตซ้ำ (รวมไปถึงการเบิร์นนิ่ง) Digital Content นั้นๆ หรือดึงข้อมูลใดๆ แม้บางส่วน ซึ่งรวมไปถึงสื่อกลางทางกายภาพ ความจำ หรืออุปกรณ์ (ซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ส่วนตัวของท่านซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ในการดาวน์โหลด Digital Content ในระยะเวลาจำกัดสามวัน) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซีดี ดีวีดี คอมพิวเตอร์ หรือ ฮาร์ดแวร์อื่นๆ หรือ สื่อกลางอื่นๆ ที่มีการสร้างขึ้นมาใหม่

ง. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกที่อยู่ภายใต้นโยบายการยกเลิกในส่วนที่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีผลใช้เมื่อเริ่มการเป็นสมาชิกในครั้งต่อไปเมื่อมีการแจ้งให้ท่านรับทราบ

3. เว็บไซต์ LINE WEBTOON Website และ แอพ LINE WEBTOON App

ก. การใช้ LINE WEBTOON Website และ แอพ LINE WEBTOON App ท่านสามารถใช้ LINE WEBTOON Website และ แอพ LINE WEBTOON App รวมไปถึง ซอฟท์แวร์ที่มีการใช้โปรแกรมเหล่านี้

ข. การอัพเดท เพื่อให้เว็บไซต์ และ/หรือแอพ LINE WEBTOON ของท่านทันสมัยอยู่เสมอ บริษัท NAVER WEBTOON อาจมีการนำเสนอการอัพเดตหรืออัพเกรดต่างๆ สำหรับเว็บไซต์และแอพ หากท่านไม่ทำการดำเนินการการอัพเดตหรืออัพเกรดตามที่ปรากฎ ท่านอาจจะไม่สามารถรับลักษณะเฉพาะอย่างบางประการจากบริการของเรา การทำงานหรือการแจ้งเตือน และ/หรือท่านอาจสูญเสียลักษณะเฉพาะอย่างบางประการ, การทำงานหรือการแจ้งเตือนของเว็บไซต์และ/หรือแอพได้

ค. ห้ามมิให้ดำเนินการด้านวิศวกรรมปฏิบัติการแยกส่วนเพื่อลอกเลียนแบบ คอมไพล์ย้อนกลับ ถอดแยก หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไข ดำเนินการด้านวิศวกรรมการแยกส่วนเพื่อลอกเลียนแบบ คอมไพล์ย้อนกลับ ผลิตซ้ำ คัดลอก ถอดแยก LINE WEBTOON Website และ/หรือ App หรือทำการลดไฟล์คอมพิวเตอร์เพื่อทำการเก็บ Digital Content ในรูปแบบสื่อที่มนุษย์สามารถอ่านได้ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือนำไปดำเนินการผลงานต่อเนื่อง จาก หรือ ของ LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App หรือส่งผ่าน ดัดแปลง ทำลาย หรือ เปลี่ยนแปลงเพื่อการทำลาย หรือ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับการปฏิบัติการหรือระบบความปลอดภัยของ LINE WEBTOON App ด้วยการดัดแปลง ทำลาย แต่งเติม หรือ แทนที่ ระบบปฏิบัติการด้านการจัดการสิทธิทางดิจิทัลใดๆ

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้้

ก. ข้อจำกัดด้านอายุของผู้ใช้ ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 14 ปี ในการได้รับอนุญาตให้ใช้ Service และการใช้งานใดๆของ Service โดยผู้มีอายุที่ต่ำกว่า 14 ปี ถือเป็นการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและผิดกฎหมาย หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านจะสามารถใช้ Service ได้ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่าน

ข. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อสงวน ในการใช้ LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App และ/หรือ Digital Content ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การได้รับอนุญาตทั้งหมดเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้มีการแจ้งอนุญาตอย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นสิทธิสงวนของบริษัท NAVER WEBTOON

ค. ระเบียบการส่งออก ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก หรือส่งออกซ้ำ ท่านจะต้องไม่ทำการถ่ายโอน สนับสนุน ช่วยเหลือ หรืออนุญาตการถ่ายโอน LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App และ/หรือ Digital Content ไปยังประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือทำการใดๆ ที่ถือเป็นการละเมิดกฎและข้อปฏิบัตินั้นๆ

5. ความเป็นส่วนตัว

บริษัท NAVER WEBTOON เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน และได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการเชื่อมต่อกับการใช้ Service ของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ถูกกำหนดใช้สำหรับ LINE WEBTOON Website และ/หรือ App และนำไปใช้กับนโยบายในการใช้ Service ของท่าน ในการใช้ Service และ/หรือ การคลิกที่กล่องข้อความยินยอมภายใต้หัวข้อนโยบายความเป็นส่วนตัว จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งไม่ได้มีการกำหนดเป็นระยะๆ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจัดเก็บข้อมูลของเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลท่านใดที่เชื่อว่าเยาวชนของท่านอาจได้ทำการให้ข้อมูลส่วนตัวต่อบริษัท ขอให้ทำการติดต่อบริษัท ได้ที่ [ศูนย์บริการลูกค้า LINE WEBTOON] ในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ทางบริษัทจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการลบข้อมูลส่วนตัวของเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี

6. สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา

LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App และ/หรือ Digital Content ถือเป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดยบริษัท NAVER WEBTOON และ NAVER WEBTOON ได้รับสิทธิใน Digital Content จากเจ้าของลิขสิทธิ์ Digital Content, ซอฟท์แวร์, การออกแบบ, การแปลงโปรแกรม, รหัสคอมพิวเตอร์, ผลิตภัณฑ์, รูปลักษณ์และความรู้สึก และองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดของ Service ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน รวมไปถึงกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ การจดสิทธิบัตร บรรจุภัณฑ์ และการจดทะเบียนการค้า และยังรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล Digital Content และ Service ทั้งหมด รวมถึง สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนอื่นๆ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท NAVER WEBTOON หรือ บริษัทสาขาย่อยหรือบริษัทในเครือ และ/หรือ ผู้ได้รับอนุญาตบุคคลที่สาม ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตซ้ำ จำหน่าย ให้เช่า ทำสัญญาเช่า อนุญาต คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่หรือแสดงในที่สาธารณะ ถ่ายโอน ถ่ายทอด ตีพิมพ์ แก้ไข ปรับใช้ หรือเตรียมการในการจัดทำผลงานต่อเนื่องจาก Digital Content ยกเว้นมีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ บริษัท NAVER WEBTOON สงวนสิทธิ์ใดๆ ในการไม่รับการให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้

7. โฆษณา

NAVER WEBTOON อาจนำเสนอโฆษณาของตนเองหรือโฆษณาของบุคคลที่สามแก่ท่าน ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ LINE WEBTOON และ/หรือแอพ LINE WEBTOON ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

8. การซื้อและการแลกเหรียญ

บางส่วนของบริการ มีเนื้อหาที่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าบริการรวมอยู่ด้วย ท่านจะสามารถเข้าถึงเนื้อหานี้ได้โดยการใช้ <เหรียญ>
ท่านจะได้รับเหรียญเมื่อทำการ “ซื้อ” จากร้านค้า และ/หรือ “ได้รับ” จากโปรโมชันของระบบ ซึ่งจะจำกัดสิทธิ์ในการใช้ต่อผู้ซื้อเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอน ยกเลิกหรือ เพิกถอนสิทธิ์ เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถนำเหรียญไปใช้บริการได้ในทันที

ก. ท่านสามารถใช้เหรียญบน "LINE WEBTOON" เท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้เพื่อซื้อเนื้อหา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขราคา และจำนวนเหรียญที่ต้องใช้ในการเข้าถึงเนื้อหา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข. สามารถใช้เหรียญได้ด้วยบัญชีที่ทำการซื้อเท่านั้น เหรียญไม่สามารถถูกถ่ายโอนระหว่างอุปกรณ์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการที่ต่างกันได้ แม้ว่าจะถูกใช้งานภายใต้บัญชีเดียวกันก็ตาม และยังไม่สามารถถูกใช้งานข้ามภาษาได้ด้วย ตัวอย่างเช่น เหรียญที่ถูกซื้อด้วยบัญชีที่ใช้ระบบ iOS เพื่อเข้าถึงเนื้อหาในภาษาอังกฤษ จะไม่สามารถใช้งานได้จากระบบแอนดรอยด์ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาในภาษาญี่ปุ่น (แม้ว่าจะเป็นบัญชีเดียวกันก็ตาม)

ค. ท่านได้ทำการตกลงยอมรับว่า เหรียญทั้งหมดที่ทางบริษัทได้ขายให้ท่านนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถขอคืนเงินได้โดยปราศจากเหตุผลที่กฎหมายรองรับ หากมีกฎหมายรองรับ บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ง. ในบางครั้ง บริษัทอาจมอบเหรียญฟรีโดยที่ท่านไม่ได้ทำการซื้อเอง รวมไปถึงเหรียญที่ทางเราเสนอให้ ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลด และ/หรือ การซื้อผ่านแอพ LINE WEBTOON หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆตามการใช้งานของท่าน หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ("เหรียญฟรี") เหรียญฟรีจะหมดอายุหลังจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล เมื่อท่านใช้เหรียญเพื่อซื้อตอนอ่านล่วงหน้า เหรียญฟรีใดๆที่ท่านมีอยู่ในบัญชีของท่านจะถูกใช้ก่อน แล้วตามด้วยเหรียญที่ท่านได้เคยซื้อไว้

จ. ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายโอนเหรียญออกไปยังนอกบริการ (เช่น การขาย, ให้เป็นของขวัญ หรือการแลกเปลี่ยน เป็นต้น), การได้รับใบอนุญาตต่อ, การแลกเปลี่ยน, การขาย หรือการพยายามขายเหรียญกับเงินจริง หรือการแลกเปลี่ยนเหรียญกับมูลค่าอื่นใดนอกเหนือไปจากบริการ การถ่ายโอนดังกล่าวถือเป็นสิ่งต้องห้าม กรุณาหลีกเลี่ยง

ฉ. เหรียญอาจมีวันหมดอายุได้ ช่วงเวลาหมดอายุของเหรียญจะถูกกำหนดตามการซื้อเหรียญ ไม่มีการคืนเงินสำหรับเหรียญที่หมดอายุแล้วในเวลาหนึ่ง (1) เดือนนับตั้งแต่ระบบได้ทำการแจ้งเตือนให้ท่านทราบ สำหรับการยกเลิกการใช้งานเหรียญด้วยเหตุผลทางธุรกิจหรือเหตุผลทางเทคนิค ในกรณีดังกล่าว เหรียญที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานทั้งหมด จะหมดอายุการใช้งานทันทีในวันที่มีการประกาศแจ้ง

ช. สำหรับผู้ใช้ iOS เท่านั้น: คุณสามารถซื้อเหรียญได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบบัญชี แต่เหรียญและตอนของเว็บตูนที่คุณซื้อ ("ซื้อแล้ว") จะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น ซึ่งคุณจะไม่สามารถโอนย้ายรายการเหล่านี้ไปยังอุปกรณ์อื่น และในกรณีที่คุณลบแอป WEBTOON ออกจากอุปกรณ์ของคุณ รายการที่คุณซื้อไปทั้งหมดจะถูกลบอย่างถาวรและจะไม่สามารถกู้คืนได้แม้จะทำการติดตั้งแอป WEBTOON ใหม่อีกครั้ง

9. กรณีการโพสต์ User Postings และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม

ก. กรณีมีการทำ User Postings บริษัทจะถือว่าท่านได้อนุญาตให้สิทธิให้กับบริษัทซึ่งเป็นสิทธิถาวรแบบเพิกถอนไม่ได้ โดยเป็นสิทธิไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ที่ใช้ได้ทั่วโลก โดยไม่เสียงค่าตอบแทนใดๆ และให้สิทธิในการโอนสิทธิและการอนุญาตให้ใช้สิทธิแทนได้ ผ่าน multiple tiers ในการนำสื่อที่มีอยู่มาดำเนินการคัดลอก ผลิตซ้ำ จำหน่าย จัดวางในที่สาธารณะ นำไปแสดงในที่สาธารณะ ตัดต่อ ปรับปรุง แก้ไข แปล ใช้ประโยชน์ และ การเตรียมผลงานสืบเนื่องที่ต่อมาจาก User Postings (ในแบบโดยรวม เรียกว่า ‘Use’) ในการส่ง User Postings ใดๆ นั่นหมายถึงท่านได้รับรองและรับประกันว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิทั้งหมดใน User Postings นั้นๆ และ Use นั้น (ตามที่ให้ความหมายข้างต้น) ซึ่งเป็นของ User Postings ของท่าน ไม่ได้มีการ 1) ละเมิดสิทธิด้านลิขสิทธ์ เครื่องหมายการค้า การเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม 2) ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ 3) ละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ อันก่อให้เกิดอันตรายทางกายภาพ ทางการเงิน หรือทางอื่นๆ ท่านได้รับทราบและยอมรับว่า การชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งอธิบายไว้ในข้อที่ 12 จะถูกนำมาใช้กับ การใช้บริการ User Postings ของท่าน User Postings ของท่าน อาจถูกนำมาดำเนินการต่อ โดยไม่มีการแสดงชื่อที่ท่านใช้ในการเชื่อมต่อกับโพสต์เหล่านั้น ท่านได้ยอมรับว่า บริษัท NAVER WEBTOON ไม่มีส่วนรับผิดชอบใน User Postings ที่ดำเนินการโดยท่านหรือไม่ว่าบุคคลใดๆ

ข. ท่านได้รับทราบว่าเนื้อหาที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกับ User Postings ของท่าน (Similar or Identical Content) อาจถูกส่งมาให้กับบริษัท NAVER WEBTOON ในภายหน้า โดยบุคคลอื่นๆ และอาจถูกเผยแพร่โดยบุคคลอื่นในภายหน้า ท่านยอมรับในข้อตกลงว่า ท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆจากบริษัท NAVER WEBTOON และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในค่าตอบแทนกับบริษัท NAVER WEBTOON และบริษัท NAVER WEBTOON จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ กับท่านในกรณีที่มีเนื้อหาที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกัน ประเภท Similar or Identical Content รวมไปถึงการผลิตซ้ำ การขาย การแจกจ่าย การแสดงหรือนำเสนอในที่สาธารณะ การใช้เพื่อหาประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง หรือการสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอิงจาก Similar or Identical Content ท่านรับทราบว่าทางบริษัท NAVER WEBTOON จะไม่สามารถทำการนำเสนอเครื่องมือใดๆที่เกี่ยวข้องกับ User Postings โดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่านตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในข้อที่ 7

ค. ท่านรับทราบว่าบริษัท NAVER WEBTOON จะไม่ทำการตรวจสอบก่อนมีการโพสต์ User Postings ของท่านหรือผู้ใช้อื่นๆ ทั้งนี้บริษัท NAVER WEBTOON และบริษัทในเครือ มีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธหรือถอดถอน User Postings ใดๆ ที่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง หรือเป็นที่น่าท้วงติง รวมไปถืงสิทธิในการยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน ท่านยอมรับในข้อกำหนดว่า บริษัท NAVER WEBTOON ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในการเก็บข้อมูล หรือลบ User Postings ใดๆ ที่ท่านได้ส่งหรือทำการโพสต์

ง. หากท่านเชื่อว่าผลงานที่ได้รับการปกป้องลิขสิทธิ์ใดๆ ของท่านได้ถูกโพสต์ลง LINE WEBTOON Website / App ท่านสามารถส่งจดหมายแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ไปยัง [ศูนย์บริการลูกค้า LINE WEBTOON] คำร้องเหล่านี้ควรได้รับการส่งโดยเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเท่านั้น ในการแจ้ง จะต้องมีการให้ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดงานของท่านในส่วนที่ท่านคิดว่าถูกละเมิด URL ที่มีการละเมิดในส่วนนั้นๆ ที่ชัดเจน โดยจะต้องมีข้อความ ‘ข้าพเจ้าเชื่อว่าการใช้ข้อมูลที่ได้ร้องเรียนมานี้ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์, ตัวแทน หรือโดยกฎหมาย’, ‘ข้อมูลในจดหมายแจ้งฉบับนี้ถูกต้อง และอยู่ภายใต้บทลงโทษการให้ข้อมูลเท็จ โดยข้าพเจ้าเป็นเจ้าของผลงาน หรือเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเจ้าของผลงาน ของลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิด และพร้อมด้วยลายเซ็นของท่าน เมื่อมีการพิจารณาคำร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัท NAVER WEBTOON ใช้สิทธิในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียว โดยอาจดำเนินการลง User Postings จาก LINE WEBTOON Website และ/หรือ App

10. การระงับการเข้าถึงชั่วคราว

บริษัทฯ อาจทำการดัดแปลง ยับยั้ง หรือยกเลิกการเข้าถึง Digital Content บางรายการในกรณีเกิดปัญหาด้านสิทธิ หรือด้านธุรกิจ หรือกฎหมาย

11. การยุติ

สิทธิของท่านภายใต้ข้อตกลงนี้จะถูกยุติอัตโนมัติ หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ได้ ในกรณีที่มีการยุติเกิดขึ้น ท่านจะต้องหยุดการใช้ทั้งหมดใน LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App และ/หรือ Digital Content และบริษัท NAVER WEBTOON สงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธิในการยกเลิกการเข้าถึง LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App และ/หรือ Digital Content ของท่าน กรณีเกิดการผิดพลาดจากบริษัท NAVER WEBTOON ในการดำเนินการหรือการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ จะไม่นำไปสู่การยกเลิกข้อกำหนดนั้นๆ หรือสิทธิใดๆของบริษัท NAVER WEBTOON หรือการแก้ไขใดๆ

12. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับประกัน

การใช้ LINE WEBTOON WEBSITE, LINE WEBTOON APP และหรือ DIGITAL CONTENT และ SOFTWARE ให้ถือเป็นความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำใดๆ ไม่ว่าจะทางวาจาหรือทางลายลักษณ์อักษรจากบริษัท NAVER WEBTOON หรือ ตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท NAVER WEBTOON ที่แสดงการรับประกันใดๆ และ LINE WEBTOON WEBSITE, LINE WEBTOON APP และหรือ DIGITAL CONTENT ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยไม่มีการประกันว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น โดยบริษัท NAVER WEBTOON และผู้ได้รับอนุญาตไม่ขอรับผิดชอบใดๆในการรับประกันทั้งแบบชัดแจ้งหรือบอกเป็นนัย หรือ ตามกฎหมาย รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันหรือการแสดงเงื่อนไขใดๆที่แสดงนัยยะทางการค้าหรือการให้บริการตรงตามจุดประสงค์เฉพาะ ความแม่นยำ การสร้างความพึงพอใจ การตรงตามความคาดหวัง การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามและการเทียบเท่าของพวกเขาภายใต้กฏหมายและอำนาจศาล บริษัท NAVER WEBTOON ไม่ทำการนำเสนอ และแสดงการรับประกันใดๆ ว่าบริการหรือการเข้าถึงของท่านและการใช้บริการจะไม่ถูกรบกวน หรือไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีไวรัส มีการใช้รหัสสังหาร หรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดอันตรายอื่นๆ หรือด้านความปลอดภัย บริษัท NAVER WEBTOON จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดกับโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต แล็ปท็อป หรืออุปกรณ์เดสก์ท็อป ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ใดๆ ของท่าน หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้อมูลที่อาจส่งผลต่อการใช้บริการของท่าน ในบางกฎหมาย ไม่มีการอนุญาตในเรื่องของข้อจำกัดด้านการรับประกันในบางกรณี ดังนั้นข้อยกเว้นบางประการอาจไม่สามารถใช้กับกรณีของท่านได้

ในกฎหมายบางพื้นที่ไม่อนุญาตการปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับประกันแบบมีแสดงนัยยะ ในกรณีที่กฎหมายรูปแบบนี้ใช้ได้กับท่าน การปฏิเสธความรับผิดชอบที่แสดงข้างต้นในบางหัวข้อ การยกเว้นหรือข้อจำกัดอาจใช้ไม่ได้กับท่าน นั่นหมายถึงท่านอาจมีสิทธิเพิ่มเติมได้

13. ข้อจำกัดของการรับผิดชอบ

ภายใต้กฎหมาย บริษัท NAVER WEBTOON และผู้ได้รับอนุญาต รวมถึงบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อท่านในกรณีที่เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะไม่ได้ตั้งใจ หรือที่เกิดขึ้นจากผลที่ตามมาจากการกระทำ อันเนื่องมาจากการละเมิดการรับประกันทั้งแบบโดยตรงและโดยอ้อม การละเมิดสัญญา การละเลยเพิกเฉย การรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างเข้มงวด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใดๆที่เกี่ยวข้องกับ LINE WEBTOON WEBSITE, LINE WEBTOON APP และ/หรือ DIGITAL CONTENT เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร รายได้ ข้อมูล หรือการใช้ LINE WEBTOON WEBSITE, LINE WEBTOON APP และ/หรือ DIGITAL CONTENT ผลิตภัณฑ์ใดๆที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าบริษัท NAVER WEBTOON จะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายเหล่านั้นก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัท NAVER WEBTOON และบริษัทในเครือจะทำการตั้งวงเงินทดแทนการประกันภัยภายใต้สัญญาฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อการร้องเรียนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเหรียญซึ่งมีการจำกัดวงเงินตามจำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายจริงในการซื้อเหรียญกฎหมายในบางพื้นที่ไม่อนุญาตการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดจากผลที่ตามมาจากการกระทำหรือที่ไม่ได้ตั้งใจ ในกรณีที่ข้อกฎหมายใช้ได้กับท่าน ข้อยกเว้นและข้อจำกัดบางประการจากที่กล่าวมาอาจใช้ไม่ได้กับท่าน นั่นหมายถึง ท่านอาจได้รับสิทธิเพิ่มเติม กฎหมายที่บังคับใช้ในบางพื้นที่ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายข้างเคียงหรือความเสียหายต่อเนื่อง หากเป็นกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้กับท่าน การยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายข้างต้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอาจจะไม่ใช้บังคับกับท่าน และท่านอาจมีสิทธินอกเหนือจากนั้นได้

14. ค่าสินไหมทดแทน

ท่านยอมรับข้อตกลงในการจ่ายค่าชดเชย คุ้มครอง หรือ หยุดการดำเนินการของบริษัท NAVER WEBTOON และบริษัทในเครือในกรณีเกิดความเสียหาย การรับผิดชอบทางกฎหมาย การร้องเรียน ข้ออ้าง และการเกิดค่าใช้จ่าย (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมในการว่าจ้างทนายที่สมเหตุสมผล และค่าดำเนินการสอบสวน ไม่ว่าจะก่อน หรือหลังการยื่นร้องเรียนแบบเป็นทางการ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องที่สมเหตุสมผล) อันเกิดมาจากการใช้ Service, User Postings ของท่าน, การละเมิดข้อตกลงนี้ของท่านหรือการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

15. ข้อตกลงในการเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญา ;ข้อพิพาท

โดยไม่รวมถึงแม่แบบกฎหมายขัดแย้ง กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีจะถูกยึดในการใช้กับข้อตกลงฉบับนี้หรือข้อพิพาทใดๆอันเกิดจากความขัดแย้งระหว่างท่านกับบริษัท NAVER WEBTOON ท่านยอมรับข้ออ้างใดๆอันเกิดภายใต้สัญญานี้อาจได้รับการกล่าวถึงในศาลที่ได้รับการกำหนดในสาธารณรัฐเกาหลี ท่านยอมรับในการยินยอมต่อข้อตกลงในการเลือกศาลทั้งแบบประเภทที่คู่กรณีได้เลือกศาลของประเทศหนึ่ง แต่ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีในกรณีจะนำคดีไปดําเนินการที่ศาลอื่น หรือประเภทตัดสิทธิคู่กรณีในการเลือกนำคดีไปดำเนินการที่ศาลอื่น ซึ่งเป็นศาลที่ตั้งอยู่ภายในสาธารณรัฐเกาหลี

16. ข้อตกลงที่สมบูรณ์และการถือเป็นโมฆะในบางส่วน

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและ NAVER WEBTOON ในส่วนของ LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App และ/หรือ Digital Content และแทนที่ข้อตกลงทั้งหมดก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น หากมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆในข้อตกลงนี้ถูกพิจารณาว่าใช้การไม่ได้ ไม่มีประโยชน์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ข้อกำหนดในส่วนนั้นจะถูกพิจารณาให้กลายเป็นโมฆะ และจะไม่ส่งผลต่อการความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เหลืออยู่

17. การปรับปรุงแก้ไข

ทางบริษัทอาจดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ โดยถือการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว โดยจะประกาศข้อตกลงที่ได้รับการปรับปรุงบนเว็บไซต์ LINE WEBTOON และ/หรือแอพ LINE WEBTOON ท่านสามารถใช้ LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App และ/หรือ Digital Content หลังวันเริ่มผลบังคับใช้ข้อแก้ไข ซึ่งกำหนดขึ้นเมื่อได้รับการยินยอมจากท่านในการใช้ข้อตกลงร่วมกับข้อแก้ไขเหล่านั้น

18. ข้อมูลการติดต่อ

ถ้าต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ LINE WEBTOON Website, LINE WEBTOON App และ/หรือ Digital Content, กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โดยอีเมลมาที่ [ศูนย์บริการลูกค้า LINE WEBTOON]

นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ LINE WEBTOON

NAVER WEBTOON CORP. (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") ได้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการจัดการผู้ใช้บริการ LINE WEBTOON ดังต่อไปนี้

หัวข้อของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวม

คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อ LINE WEBTOON ไปยังบัญชี LINE Facebook Twitter ของคุณ เพื่อลงทะเบียน และในกระบวนการดำเนินการเราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จาก LINE Facebook Twitter เพื่อเปิดใช้งานบัญชีของคุณ

 • - LINE: ID และชื่อผู้ใช้
 • - Facebook: ID และชื่อ
 • - Twitter: ID และชื่อผู้ใช้้

ในระหว่างที่ใช้ LINE WEBTOON คุณสามารถลงทะเบียนอีเมล์หรือชื่อเล่นในโปรไฟล์ได้ คุณสามารถเลือกที่จะลงทะเบียนอีเมล์หรือชื่อเล่นซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้ในภายหลังเมื่อคุณต้องการ

นอกจากนี้เรายังเก็บที่อยู่อีเมลของผู้ที่จะสมัครชาลเลนจ์ลีก และขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อรวมทั้งข้อมูลการจัดส่งรายการเมื่อคุณติดต่อเราหรือเมื่อคุณส่งรายการในช่วงกิจกรรมพิเศษ

เมื่อคุณใช้บริการของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณ ( ที่อยู่ IP ,การเก็บข้อมูลที่อยู่ของ IP, ประเภทของเครือข่าย , ฯลฯ) , บันทึกการใช้บริการ (ความถี่ในการใช้ , การใช้เหรียญ , การใช้สินค้า , ฯลฯ ) , ข้อมูลของอุปกรณ์ (รุ่น , ระบบปฏิบัติการ , ฯลฯ) อาจถูกเก็บรวบรวม

วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลต่อไปนี้ตามลำดับเพื่อที่จะให้คุณได้ใช้งานอย่างสะดวก

 • - ข้อมูลที่ส่งโดยตรงโดยผู้ใช้ ในขณะที่ลงทะเบียนหรือใช้บริการ LINE WEBTOON
 • - ข้อมูลที่แจ้งกับเราไว้โดยบริษัทในเครือ
 • - ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและถูกรวบรวมไว้ในคอร์สของการใช้บริการ

การใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์บุคคลที่ 3

บริษัทใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "Google Analytics" ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ Google Analytics จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บ่อยแค่ไหน, ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมหน้าใด และเว็บไซต์ใดที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมก่อนหน้าที่จะมาสู่เว็บไซต์นี้ เป็นต้น บริษัทใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก Google Analytics เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์เท่านั้น Google Analytics จะเก็บรวบรวมเฉพาะที่อยู่ IP ที่เป็นของคุณ ณ วันที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เท่านั้น โดยไม่มีการเก็บข้อมูลชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใด บริษัทจะไม่นำข้อมูลที่ได้จากการใช้งาน Google Analytics มารวมเข้ากับข้อมูลที่สามารถชี้ตัวบุคคลได้ ถึงแม้ว่า Google Analytics จะมีการสร้างคุกกี้ถาวรบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อชี้เฉพาะตัวคุณในฐานะผู้ใช้งานเฉพาะสำหรับการใช้งานในครั้งถัดไปก็ตาม แต่จะไม่มีผู้ใดสามารถใช้งานคุกกี้นั้นได้นอกจาก Google ความสามารถในการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดย Google Analytics เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณนั้น จะถูกจำกัดโดยข้อตกลงบริการของ Google Analytics และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google หากต้องการหยุดส่งข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ กรุณาเข้าเยี่ยมชมหน้า Google Analytics opt-out และทำการติดตั้ง add-on สำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ (ที่นี่)

บริษัทใช้คุกกี้ DoubleClick โดยที่ ID คุกกี้นั้น จะถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณา และเพื่อไม่ให้มีการแสดงโฆษณาเดิมซ้ำไปซ้ำมา ผู้ใช้สามารถหยุดการใช้คุกกี้ DoubleClick ได้ โดยการเข้าไปที่การตั้งค่าโฆษณาของ Google [ที่นี่]

บริษัทจะยังใช้การวิเคราะห์โดยบุคคลที่ 3 สำหรับเหตุผลเดียวกันกับที่ได้กล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับ Google Analytics เช่น Facebook Analytics for Apps และ Tune บริษัทเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานบริการของคุณ ด้วยความร่วมมือจากบริษัทเหล่านี้ บริษัทอาจต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวของคุณ เช่น ที่อยู่ IP, การติดตั้งแอพ, อายุ, ภาษา และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้สำหรับการใช้งานเป็นการภายในเท่านั้น และบริษัทจะไม่รวมข้อมูลเหล่านี้เข้ากับสิ่งที่ได้รับจากการใช้งานบริการของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการชี้เฉพาะตัวบุคคล คุณสามารถค้นหาเอกสารสำหรับ Facebook Analytics for Apps ได้ที่ https://developers.facebook.com/docs/analytics และสามารถค้นหานโยบายข้อมูลของ Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/policy.php นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหานโยบายส่วนบุคคลสำหรับ Tune ได้ที่ https://www.tune.com/resources/data-and-privacy/privacy-policies/ อีกด้วย

โฆษณาบางส่วนที่คุณเห็นบน LINE WEBTOON ถูกปรับให้เหมาะกับความสนใจ และมีพื้นฐานจากกิจกรรมค้นหาออนไลน์ของคุณ คุณสามารถยุติ “การปรับแต่งโฆษณา” เหล่านี้จากผู้ให้บริการโฆษณาโดยบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นสมาชิกของ DAA และ NAI ได้โดยคลิก [ที่นี่] คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในการยุติบนอุปกรณ์ของคุณ [ที่นี่] โปรดทราบว่า การยุติการปรับแต่งโฆษณาตามความสนใจ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เห็นโฆษณาบนแพลตฟอร์มของเรา เพียงแต่จะไม่แสดงโฆษณาตามความสนใจของคุณเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • - ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการอย่างราบรื่นมากขึ้น
 • - เพื่อให้เห็นจำแนกผู้ใช้และป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมในเว็บไซต์
 • - ใช้ในการสร้างข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการ
 • - เพื่อดำเนินการสำรวจและการวิเคราะห์สำหรับการปรับปรุงการให้บริการ
 • - การออกบัตรและส่งรางวัลสำหรับแคมเปญและกิจกรรม
 • - เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ เมื่อเราได้รับการสอบถามและเพื่อให้สามารถตอบกลับได้
 • - สำหรับการชำระเงินและการเรียกเก็บเงินเมื่อผู้ใช้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่มีค่าใช้จ่าย
 • - ใช้ในการส่งการแจ้งเตือนที่สำคัญเมื่อจำเป็น
 • - เพื่อเผยแพร่โฆษณาสำหรับอีเว้นท์ที่จะเกิดขึ้น

การแบ่งปันและการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎของบริษัทจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ อย่างไรก็ตามกรณีดังต่อไปนี้นับเป็นข้อยกเว้น

 • - เมื่อผู้ใช้ได้ตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูล
 • - เมื่อมีคำสั่งทางกฎหมาย

การฝากการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้ทำการฝากข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ เพื่อการให้บริการในลักษณะดังต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่รับฝากและหน้าที่ของพวกเขา

(1) การติดต่อสอบถามของลูกค้า : LINE Plus Corporation

(2) การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานและการป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสม: NAVER Business Platform Inc.

(3) การให้บริการระบบและวิเคราะห์ข้อมูล : NAVER Corporation

(4) การให้บริการร้านค้า : NStore Corporation

(5) การชำระเงิน : LINE Corporation

สิทธิของผู้ใช้ ผู้แทนทางกฎหมายและวิธีการจัดการ

 • - ผู้ใช้และผู้แทนทางกฎหมายที่สามารถดูเมื่อใดหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองที่ลงทะเบียน ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปีอาจขอให้ลบบัญชีของพวกเขา
 • - เมื่อผู้ใช้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง เราจะไม่ได้ใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลจนกว่าจะได้รับการแก้ไข นอกจากนี้หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องได้ถูกให้แก่บุคคลที่สามไปแล้ว เราจะแจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงการแก้ไขทันที เพื่อที่จะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้องหรือไม่
 • - บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกระงับหรือถูกลบตามคำขอของผู้ใช้หรือตัวแทนทางกฎหมายตามมาตรา "ระยะเวลาของการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" เรามั่นใจว่าข้อมูลนั้นไม่สามารถเข้าชมหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

การติดตั้ง จัดการ และการปฏิเสธการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยอุปกรณ์จัดเก็บอัตโนมัติ

 • - วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้
  เราใช้และวิเคราะห์คุกกี้จากการให้บริการหรือการเข้าชมเว็บไซต์โดยผู้ใช้ในตามลำดับ เพื่อให้บริการผู้ใช้บริการได้อย่างที่ดีที่สุด
 • - การติดตั้ง การจัดการ และการปฏิเสธคุกกี้
  ผู้ใช้มีสิทธิที่จะเลือกการตั้งค่าคุกกี้ของพวกเขา โดยใช้ตัวเลือกที่มีให้ทางเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการที่ผู้ใช้อาจอนุญาตหรือปฏิเสธการจัดเก็บคุกกี้ แต่เมื่อการจัดเก็บคุกกี้ถูกปฏิเสธ ผู้ใช้อาจประสบปัญหาการใช้บริการบางอย่างที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ระบบ

ระยะเวลาในการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

อ้างตามกฎ บริษัทจะช่วยลดการบันทึกของผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครั้งหนึ่งเคยเก็บรวบรวมและการใช้งานสำเร็จแล้ว อย่างไรก็ตามในกรณีที่บันทึกแล้วจะต้องมีการจัดเก็บไว้ตามนโยบายภายในของบริษัทหรือฝ่ายนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงเวลาหนึ่ง

ขั้นตอนและวิธีการในการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนและวิธีการในการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • - ขั้นตอนการกำจัด
  เมื่อข้อมูลที่ถูกป้อนโดยผู้ใช้สามารนำไปใช้บริการจนบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในช่วงเวลาหนึ่งและกำจัดออกตามนโยบายภายในของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จนกว่าจะมีการระบุไว้ในกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกใช้เพื่ออะไรอื่นนอกจากการจัดเก็บข้อมูล
 • - วิธีการกำจัด
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกพิมพ์บนกระดาษจะถูกทำลายเป็นชิ้นๆ และข้อมูลที่เก็บไว้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะถูกลบอย่างถาวรเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกู้มาใช้อีกครั้ง

การสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณมีคำถาม ความกังวลหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อไปยังแผนกการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่: [ศูนย์บริการลูกค้า LINE WEBTOON]

ขอบเขตของความมีประสิทธิผล

นโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทอื่นๆที่ผ่านหน้าเพจที่เชื่อมโยงภายในการบริการ

การแก้ไขนโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีการเพิ่ม ลบหรือแก้ไข ทำให้นโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง การแจ้งเตือนจะถูกโพสต์ในหน้า "การแจ้งเตือน" อย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างไรก็ตามสำหรับการอัพเดตที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ใช้ เช่น การเก็บ การใช้ประโยชน์หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม เราจะโพสต์แจ้งเตือนล่วงหน้า 30 วัน

นโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562

นโยบายการอัพโหลดแคนวาส

แก้ไขล่าสุด : 16 กรกฎาคม 2562

นโยบายการอัพโหลดแคนวาสนี้ ("นโยบาย") เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ NAVER WEBTOON CORP. (กับบริษัทในเครือและบริษัทย่อย "NAVER WEBTOON " หรือ "เรา") โดยการอัพโหลดโพสต์ของผู้ใช้และ/หรือคลิกที่ปุ่มแสดงความยินยอมของคุณ นั่นหมายความว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้และข้อกำหนดของนโยบายนี้ NAVER WEBTOON อาจจะแก้ไขนโยบายได้ตลอดเวลาโดยการปล่อยเวอร์ชั่นแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ LINE WEBTOON และ/หรือแอพ LINE WEBTOON เมื่อคุณยอมรับว่าการดำเนินการนี้ หมายความว่า NAVER WEBTOON ได้แจ้งให้คุณทราบเรื่องของการแก้ไขแล้ว ถ้าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ คุณอาจจะไม่สามารถโพสต์กระทู้หรือใช้เว็บไซต์ LINE WEBTOON LINE แอพ WEBTOON และ/หรือเนื้อหาดิจิตอลได้

1. แคนวาสและโพสต์ของผู้ใช้

A. แคนวาสเป็นส่วนหนึ่งของบริการ LINE WEBTOON ("บริการ") ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มใดๆที่เกี่ยวกับการให้บริการผู้ใช้ ("นักเขียนการ์ตูน") เพื่ออัพโหลดเนื้อหา WEBTOON ของพวกเขา ("การโพสต์ของผู้ใช้") บนบริการ LINE WEBTOON และสนับสนุนนักเขียนการ์ตูนที่ได้รับความนิยมที่จะกลายเป็นศิลปินการ์ตูนมืออาชีพในอนาคต

B. ในขณะที่ NAVER WEBTOON ไม่ได้มีเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการส่งเนื้อหา WEBTOON คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งเนื้อหาที่ถูกตีพิมพ์เป็นรูปเล่มหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

C. คุณคงไว้ซึ่งสิทธิความเป็นเจ้าของในการโพสต์ของคุณ แต่ไม่ถูกจำกัดถึงลิขสิทธิ์ในการโพสต์ของผู้ใช้ ในการอัพโหลดโพสต์ของผู้ใช้ คุณได้ยืนยันกับเราว่าคุณจะไม่ทำการใช้งาน คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชน แสดงต่อสาธารณชน แก้ไข ดัดแปลง แปล ใช้ประโยชน์และเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน(เรียกรวมว่า”ใช้") โพสต์ของคุณที่ได้รับการให้บริการจาก NAVER WEBTOON บริษัทย่อยและบริษัทในเครือหรือบริการของบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจาก NAVER WEBTOON ในขณะนี้หรืออนาคต

D. ในการส่งโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณรับรองและรับประกันให้เราเห็นว่าคุณเป็นเจ้าของทั้งหมดของสิทธิในการโพสต์ของผู้ใช้ดังกล่าว และการใช้งาน เช่น การโพสต์ของคุณไม่ได้จะไม่ (i)ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือการประชาสัมพันธ์/ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิทางปัญญาอื่นๆ สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่สามใดๆ (ii)การละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆหรือ(iii)การละเมิดสิทธิของหรือทำให้อันตรายต่อสภาพทางการเงิน บุคคล นิติบุคคลใดๆ หรืออื่นๆ คุณรับทราบว่าคุณมีภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายตามที่ชี้แจงไว้ในข้อตกลงการใช้นำไปใช้ โพสต์ของผู้ใช้อาจจะมีการใช้หรือไม่ใช้ชื่อที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อกับการโพสต์ดังกล่าว คุณยอมรับว่า NAVER WEBTOON จะไม่รับผิดชอบต่อการโพสต์ของผู้ใช้ไม่ว่าจะโดยคุณหรือคนอื่น่

E. คุณรับทราบว่าเนื้อหาที่คล้ายกันหรือเหมือนกันกับผู้ใช้โพสต์ของคุณ ("ที่คล้ายกันหรือที่เนื้อหาเหมือนกัน") อาจถูกส่งไปยัง NAVER WEBTOON โดยบุคคลอื่นๆไปแล้วหรือถูกส่งไปในอนาคต หรือถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยบุคคลอื่นไปแล้ว(หรือในอนาคต) คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆจาก NAVER WEBTOON และยืนยันว่าจะไม่เรียกร้องกับ NAVER WEBTOON และ NAVER WEBTOON จะไม่รับผิดชอบต่อเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวที่คล้ายกันหรือเหมือนกันรวมทั้งการทำสำเนา ขาย การจัดจำหน่าย แสดงผลในที่สาธารณะ การใช้ประโยชน์และการทำผลงานที่ดัดแปลงมาจากเนื้อหาดังกล่าวที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน

F. คุณอาจจะลบโพสต์ของผู้ใช้หรือแสดงความคิดเห็นที่คุณส่งหรือโพสต์บนการให้บริการ

G. คุณรับทราบว่า NAVER WEBTOON ไม่ได้สกรีนโพสต์หรือความคิดเห็นที่โพสต์โดยคุณหรือผู้ใช้อื่นๆก่อน แต่ที่ NAVER WEBTOON และ บริษัทในเครือมีสิทธิ(แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) โดยดุลยพินิจของพวกเขาที่จะปฏิเสธหรือลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใดๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ NAVER WEBTOON และ บริษัท ในเครือมีสิทธิที่จะลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใดๆที่ละเมิดนโยบายและถือว่าไม่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ หรือเป็นอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกับการยุติการเข้าถึงของคุณไปยังเว็บไซต์ คุณยอมรับว่า NAVER WEBTOON ไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบในการเก็บรักษาหรือการลบโพสต์ของผู้ใช้หรือแสดงความคิดเห็นที่คุณส่งหรือโพสต์

2. เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

A. การใช้งานที่ไม่เหมาะสมในการให้บริการหมายถึงการส่งโพสต์ของผู้ใช้หรือออกความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการ LINE WEBTOON ซึ่งจะถือว่าไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการโพสต์ของผู้ใช้หรือความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

B. ความหมายของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

① เนื้อหาที่หมิ่นประมาทหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอันได้แก่
ㆍ ใส่ร้ายหรือหมิ่นประมาทของบุคคลใดหรือองค์กร
ㆍ ด่าหรือพูดหยาบคายน่ารังเกียจ (รวมทั้งท่าทางและภาษาร่างกาย) หรือรูปแบบของความรุนแรงทางวาจา; หรือ
ㆍ ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อจริง ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ ที่อยู่บล็อกหรือ SNS ฯลฯ ) โดยปราศจากการได้รับความยินยอมเรื่องข้อมูล

② เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์หมายถึง
ㆍ โพสต์ เผยแพร่ หรือส่งไปเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ไปยังบุคคลที่สามของโดยไม่ได้รับความยินยอมทางลิขสิทธิ์;
ㆍ การคัดลอกหรือการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นหรือบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต;
ㆍ ให้ดาวน์โหลดแผ่นซีดีที่มีลิขสิทธิ์; แบ่งปันหมายเลขอนุกรมหรือคีย์ซีดีหรือขายแผ่นซีดีสำรองข้อมูลของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์;
ㆍ โฆษณาฟรีแวร์มัลแวร์หรือเว็บไซต์; หรือ
ㆍ ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เช่น เครื่องหมายการค้า การออกแบบ และสิทธิในสิทธิบัตร

③ เนื้อหาลามกอนาจาร
ㆍ มีการเปลือยกายมากเกินไป;
ㆍ อธิบายการกระทำทางเพศ
ㆍ มีเนื้อหาทางอาชญากรรมทางเพศแฝงอยู่ในรายละเอียด
ㆍ มีการสนทนาทางเพศอย่างชัดเจนหรือเกี่ยวกับโสเภณี;
ㆍ ส่งเสริมข้อมูลลามกอนาจารหรือโฆษณาธุรกิจที่ให้บริการทางเพศที่ผิดกฎหมายใดๆ หรือ
ㆍ มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือวัสดุลามกอนาจาร

④ เนื้อหาที่ส่งเสริมเนื้อหาการเล่นการพนันหรือการค้า
ㆍ โฆษณาหรือเปิดใช้งานการทำธุรกรรมการเงิน;
ㆍ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
ㆍ การขายสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือหวย;
ㆍ เนื้อหาในเชิงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมบางบริษัทหรือบุคคลที่มีผลกำไรหรือ
ㆍ แนะนำ โฆษณา ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ

⑤ เนื้อหาที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยและจริยธรรมทางสังคม
ㆍ เชิดชูหรือสนับสนุนการฆ่าตัวตาย อธิบายวิธีการของการฆ่าตัวตายหรือส่งเสริมให้ฆ่าตัวตาย
ㆍ กระตุ้นหรือส่งเสริมอาชญากรรม
ㆍ สร้างความแตกแยกหรือวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นทางสังคมหรือศาสนา
ㆍ เชิดชูหรือสนับสนุนการเหยียดสีผิว;
ㆍ ส่งเสริมการฆาตกรรม;
ㆍ มีฉากหรือภาพศพที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง
ㆍ กระตุ้นหรือส่งเสริมการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
ㆍ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตในแง่ไสยศาสตร์หรือ
ㆍ แนะนำหรือส่งเสริมการก่อการร้าย

⑥ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่นๆหมายถึง
ㆍ มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับการบริการหรือโพสต์เนื้อหาซ้ำๆ
ㆍ เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในหมู่นักเขียนการ์ตูนโดยการส่งภาพที่ไม่มีเรื่องราวเข้ามา
ㆍ ด่า วิพากษ์วิจารณ์ หรือการโจมตีตัวบุคคล
ㆍ มีวัสดุต้องห้ามตามกฎหมาย
ㆍ การกระทำที่ไม่สะดวกต่ออีเมลกับผู้ใช้อื่น ๆ หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานบริการ เช่น การแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์
ㆍ การขัดขวางการประกอบการให้บริการหรือ
ㆍ การละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ และสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่จะให้ในการให้บริการโดย NAVER WEBTOON

3. รายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

A. รายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทั่วไป

มีปุ่ม"รายงาน"ในทุกหน้า Webtoon ถ้าคุณรู้สึกว่าการโพสต์ใดๆที่ผู้ใช้อื่นแสดงความคิดอยู่ในหนึ่งในประเภทดังกล่าวข้างต้น คุณอาจรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวโดยการเลือกหรือป้อนเหตุผลสำหรับการรายงาน

ผู้ใช้อาจรายงานครั้งต่อหนึ่งโพสต์ของผู้ใช้หรือการแสดงความคิดเห็น ถ้าเหตุผลในการรายงานรายการที่พบที่ไม่สมควรหรือไม่ยุติธรรม ผู้รายงานจะต้องเผชิญกับผลกระทบทางกฎหมายทั้งหมดเป็นผลมาจากการรายงานหลอกลวง

นอกเหนือจากความรับผิดชอบทางกฎหมายและการกำจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ NAVER WEBTOON จะมีการกำจัดโพสต์แสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม และ NAVER WEBTOON ยังอาจให้บทลงโทษต่อไปนี้ให้กับผู้ใช้ที่รายงานการหลอกลวง ในกรณีที่รายงานผิดพลาดมากเกินไป NAVER WEBTOON อาจบอกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ที่มีไอดี NAVER WEBTOON หรือปิดกั้นการเข้าถึงบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

① รายงานหลอกลวงครั้งแรก : ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่ง webtoons เขียนความคิดเห็นหรือทำการรายงานเป็นเวลา 7 วัน

② รายงานหลอกลวงครั้งที่สอง : ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่ง webtoons เขียนความคิดเห็นหรือทำการรายงานเป็นเวลา 15 วัน

③ รายงานหลอกลวงครั้งที่สาม : ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่ง webtoons เขียนความคิดเห็นหรือทำการรายงานเป็นเวลา 30 วัน

B. รายงานการละเมิดลิขสิทธิ์

ถ้าคุณเชื่อว่าเนื้อหาหรือความคิดเห็นภายในการบริการมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณหรือถ้าคุณเป็นตัวแทนทางกฎหมายที่จะเป็นตัวแทนผู้ถือลิขสิทธิ์ คุณสามารถส่งแจ้งเรื่องที่จะให้ดำเนินการไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของเราดังข้อมูลต่อไปนี้ การร้องขอเหล่านี้ควรจะส่งมาจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในนามของเจ้าของ(เราไม่มีวิธีการแบบออฟไลน์ของการรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม)

① ลายเซ็นของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ถือลิขสิทธิ์ของตัวแทนทางกฎหมาย

② วัสดุที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ (หรือรายละเอียดของการทำงานของคุณที่คุณเชื่อว่ามีการละเมิด)

③ URL ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดบน LINE WEBTOON (รวมถึงแคนวาส)

④ ข้อมูลการติดต่อจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนทางกฎหมาย (ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล)

⑤ รวมถึงแถลงการณ์ว่า "ข้าพเจ้ามีความเชื่อโดยสุจริตว่ามีการใช้วัสดุตามการร้องเรียนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนทางกฎหมาย" และ

⑥ รวมถึง “ข้อมูลในการแจ้งนี้มีความถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการรายงานความเท็จ ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของของสิทธิที่ถูกละเมิด" และ "เนื้อหาของรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นจริงและการรายงานการละเมิดนี้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่สามารถรายงานการละเมิดในนามของพวกเขาได้"

NAVER WEBTOON ใช้มาตรการต่อไปนี้เมื่อเราได้รับแจ้งให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

① NAVER WEBTOON เอาโพสต์ของผู้ใช้ที่มีปัญหาออกทันที

② NAVER WEBTOON แจ้งให้ผู้ใช้ที่โพสต์สิ่งดังกล่าวและ

③ หาก NAVER WEBTOON ไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้ใช้ดังกล่าวภายใน 14 วัน เราจะยังคงระงับการแสดงผลของการโพสต์ของผู้ใช้และลบในที่สุด

4. กระบวนการของ NAVER WEBTOON ในกรณีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

A. การดำเนินการเกี่ยวกับกรณีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทั่วไป

หากผู้ใช้โพสต์แสดงความคิดเห็นแบบเดียวกันหรือมีรายงานมากกว่า 3 ครั้ง ผู้ประกอบการให้บริการจะเป็นผู้ตัดสินว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และหากไม่เหมาะสมโพสต์นั้นก็จะถูกลบออก

บทลงโทษต่อไปนี้อาจนำไปใช้กับผู้ใช้ที่สร้างโพสต์ที่ไม่เหมาะสมหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม ในกรณีที่พบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมากเกินไป บริษัทอาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ผู้นั้นและจำกัดการเข้าถึงบริการอย่างถาวร โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

① โพสต์เนื้อหาไม่เหมาะสมครั้งแรกผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เขียนคอมเม้นต์และทำการรายงานได้ 7 วัน

② โพสต์เนื้อหาไม่เหมาะสมครั้งที่สองผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เขียนคอมเม้นต์และทำการรายงานได้ 15 วัน

③ โพสต์เนื้อหาไม่เหมาะสมครั้งที่สามผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เขียนคอมเม้นต์และทำการรายงานได้ 30 วัน

B. ดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

※ การแจ้งให้ทราบแบบตอบสนอง

ผู้ใช้ที่ส่งโพสต์อาจส่งการแจ้งให้ทราบแบบตอบสนองไปยัง NAVER WEBTOON เพื่อขออนุญาตโพสต์ใหม่ (reposting) หรือแจ้งความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมได้โดยการกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้และยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

ㆍ แบบฟอร์มขอ reposting (กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า LINE WEBTOON รวมถึงชื่อที่ลงทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ และงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณต้องการที่จะระงับ)

ㆍ วัสดุที่สนับสนุนการเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ระบุว่าคุณเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของหรือเอกสารเทียบเท่า

สำเนาของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่มีชื่อหรือนามแฝงที่ใช้กันทั่วไปในนั้นหรือเอกสารเทียบเท่า

สำเนาสัญญากับผู้ถือลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายที่อนุญาตให้คุณสามารถทำซ้ำและส่งงานของพวกเขาหรือเอกสารเทียบเท่า

หากระยะเวลาการป้องกันสำหรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญางานที่มีลิขสิทธิ์ถูกหมดอายุแล้วคุณจะต้องส่งเอกสารที่พิสูจน์ความเป็นจริงดังกล่าวเพิ่ม

ㆍ หลักฐานแสดงตัวตนของคุณ

ㆍ หากคุณกำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกฎหมาย เอกสารทางกฎหมายที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทน